עולמות בעיון

מאגר שיעורים במגוון סוגיות הלכתיות בנושאים אקטואליים ובירורי מנהגים, הנוגעים לחיי המעשה, מתוך חוברת של דפי מקורות – מפסוקי התורה, דברי חז"ל וסוגיות הגמרא, דרך דברי רבותינו הראשונים והאחרונים, עד לפסיקת ההלכה למעשה בדורינו.

כל שיעור מורכב מדפי מקורות של סוגיא, המצולמים בצורתם, הניתנים להורדה במהדורה מקוונת (בפורמט PDF).

למעוניינים במסירת שיעור ניתן להוריד גם דפי הכנה (בפורמט WORD) למסירת השיעור, המגישים לפני מגיד השיעור תקציר של נושאי הלימוד.

ניתן לקבל חוברות לימוד לצורך מסירת שיעורים קבועים. להזמנות נא ליצור קשר במייל עולמות

דינא דמלכותא דינא

א. דינא דמלכותא דינא – מקור הדין והטעם בסוגיות הש"ס נתבאר דינו של שמואל "דינא דמלכותא דינא" – סמכות המלך לקבוע חוקים בענייני הממון, המחייבים על

קרא עוד >

נפלאות הבריאה

נפלאות הבריאה דיני ברכות הראיה על ימים, נהרות, מדבריות, הרים ושאר איתני הטבע א. ברכת הימים והנהרות – סוגיות הגמרא ופסק ההלכה בברכות הראיה שהוזכרו

קרא עוד >

הסתרת מידע בשידוכים (ב)

הסתרת מידע בשידוכים (ב) [*] ובדיני לשון הרע ורכילות בשידוכים פתיחה בבואם של בני זוג לפרק "האיש מקדש", מתעוררות שאלות רבות בנדון הסתרת מידע [ב"שב

קרא עוד >

הסתרת מידע בשידוכים (א)

הסתרת מידע בשידוכים (א)*  א. הסתרת מידע בשידוכים – עילה לביטול הקידושין משום מקח טעות בהגיע פרק ה"שידוכים", יש הורים העומדים מול שאלה הרת גורל,

קרא עוד >

בדיקת המזון כהלכתה

בדיקת מזון כהלכתה ובדיני איסור אכילת שרצים א. איסור אכילת שרצים – סוגיות הגמרא האזהרה להימנע מאכילת שרצים נכפלה בתורה, ובסוגיית הגמרא במסכת מכות נתבאר חומר

קרא עוד >

בריה

דין "בריה" בהלכות ביטול ברוב א. דין "בריה" – המקור והטעם דין "בריה" נאמר במקורו בנדון שיעור החיוב באכילת איסור – שהחיוב אינו בשיעור "כזית"

קרא עוד >

אוכל נפש ביום טוב

א. היתר מלאכת אוכל נפש ביום טוב – מקור הדין במשנה במסכת ביצה מובא: "אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד". רבותינו הראשונים חלקו בשאלה,

קרא עוד >

ביטול תורה

ביטול תורה ובגדרי מצות תלמוד תורה א. החיוב במצות תלמוד תורה וחומר עוון ביטולה מצות תלמוד תורה מפורשת בלשון הכתוב בתורה "וְשִׁנַּנְתָּם לְבָנֶיךָ וְדִבַּרְתָּ בָּם",

קרא עוד >

שירת נשים

שירת נשים ובדיני קול באשה ערוה  א. קול באשה ערוה – סוגיות הגמרא חז"ל קבעו כי קולה של אשה הוא "דבר ערוה", ולכן אסור לשומעו.

קרא עוד >

כוונה בספירת העומר

א. מצוות צריכות כוונה – סוגיות הגמרא ודברי רבותינו הראשונים יש לעיין, האם נצרכת כוונה בקיום מצות ספירת העומר. ואם צריך כוונה, באיזו כוונה מדובר:

קרא עוד >

סיפור יציאת מצרים

א. סיפור יציאת מצרים – מקור הדין בדברי הרמב"ם וספר החינוך, נתבארו המקורות למצות סיפור יציאת מצרים. ויש לדקדק ולבאר בדברי הרמב"ם, מדוע הזכיר את

קרא עוד >

פאה נכרית

א. כיסוי ראש האשה – מקור הדין והטעם בסוגיית הגמרא במסכת כתובות נלמדת חובת כיסוי הראש של אשה נשואה, מהכתוב בפרשת סוטה "ופרע את ראש האשה", ונתבאר איזה כיסוי

קרא עוד >

יין שביעית לארבע כוסות

יין שביעית לארבע כוסות ובדין אין עושין מצוות חבילות חבילות  א. ספק הירושלמי – מהו לצאת [ידי חובת מצות ארבע כוסות] ביין של שביעית בתלמוד

קרא עוד >

עשרת הדברות

א. ייחודם ומעלתם של עשרת הדברות חז"ל הודיעונו כי עשרת הדברות קובעות מקום מיוחד לעצמם, ואף נכללו בהם כל תרי"ג המצוות, ויש לבאר הענין • חלוקת תרי"ג

קרא עוד >

שכר שבת

א. שכר שבת – מקור הדין וטעמו חז"ל אסרו לקבל שכר עבור עבודה בשבת, וביארו רבותינו הראשונים כי טעם האיסור הוא גזירה משום מקח וממכר • מחזי כ"עובדא דחול".

קרא עוד >

עבודת הבכורות לעתיד לבוא

עבודת הבכורות לעתיד לבוא א. עתידה עבודה שתחזור לבכורות לעתיד לבוא בדברי האור החיים הקדוש נתבאר כי "עתידה עבודה שתחזור לבכורות", ויש לברר מהו המקור

קרא עוד >

כשרות תרופות

א. אכילת איסור לצורך רפואה כאשר אינו כרוך בסכנה בסוגיית הגמרא במסכת פסחים מבואר כי נאסר על חולה שאין בו סכנה לאכול איסור לצורך רפואה, אלא אם כן היה

קרא עוד >

שמן של נס

א. מדוע נקבעו שמונה ימי חנוכה – והרי הנס היה לכאורה רק שבעה ימים קושיית מרן הבית יוסף, מדוע קבעו חכמים שמונה ימים לזכר נס פך השמן,

קרא עוד >

דם ביצים

דם ביצים א. דם שנמצא בביצה – אסור באכילה מדאורייתא או מדרבנן במשנה ובסוגיית הגמרא במסכת כריתות מבואר שאין חיוב על אכילת דם ביצים, והמקור לכך.

קרא עוד >

מאכלים שיש בהם סכנה

מאכלים שיש בהם סכנה א. ונשמרתם מאד לנפשותיכם – חובת שמירת הגוף והנפש בדבר חז"ל והפוסקים נתבארה חובת השמירה על הגוף והנפש מפני סכנות, הכוללת גם שמירה

קרא עוד >

דבר שיש לו מתירין

דבר שיש לו מתירין א. דבר שיש לו מתירין לא מתבטל – מקור הדין  מבואר בסוגיות הש"ס כי למרות שבכל התורה, איסור שהתערב בהיתר מתבטל

קרא עוד >

סעודה שלישית

סעודה שלישית א. סעודה שלישית בשבת, חיובה וזמנה – סוגיית הגמרא ודברי הפוסקים בדברי הגמרא נתבאר החיוב לאכול שלוש סעודות בשבת. רבותינו הראשונים והפוסקים דנו,

קרא עוד >

הצלה ורפואת נכרים

הצלה ורפואת נכרים חילול שבת לצורך רפואת נכרים בשנת תשכ"ו התפרסם בעיתונות מכתב שעורר הדים רבים, ובעקבותיו קמה סערה ציבורית, סביב השאלה, האם מותר לחלל

קרא עוד >

ביעור פירות שביעית

ביעור פירות שביעית א. מצות ביעור פירות שביעית – דברי חז"ל וסוגיות הגמרא מהפסוק "וְלִבְהֶמְתְּךָ וְלַחַיָּה אֲשֶׁר בְּאַרְצֶךָ תִּהְיֶה כָל תְּבוּאָתָהּ לֶאֱכֹל", למדו חז"ל: "כל

קרא עוד >

נענועים בלולב

נענועים בלולב – הלכה ומנהג א. חיוב נענועים בלולב – מקור הדין וטעמיו הסיבה שהלולב צריך להיות יותר גבוה בטפח מההדסים והערבות – כדי לנענע בו • טעם מצות הנענועים

קרא עוד >

אתרוג בשביעית

אתרוג בשביעית א. התאריך בשנה והשלבים השונים בירק ובפרי [לקיטה או חנטה] הקובעים את שנת השביעית במשנה במסכת ראש השנה מובא כי א בתשרי הוא "ראש השנה"

קרא עוד >

קדושת שביעית בלולב ובהדסים

קדושת שביעית בלולב ובהדסים א. קדושת שביעית בלולב – סוגיית הגמרא ודברי רבותינו הראשונים רבותינו הראשונים והפוסקים נחלקו האם קדושת שביעית נוהגת בלולב. שורש מחלוקתם

קרא עוד >

קיום מצוות במקום לא נקי

קיום מצוות במקום לא נקי א. מקור הדין וטעמיו בסוגיות הש"ס ודברי הפוסקים מבואר האיסור ללמוד תורה, לברך ברכה או לומר דברים שבקדושה, במקום שאינו

קרא עוד >

הפרשת חלה

הפרשת חלה א. הפרשת חלה מן העיסה – מקור הדין וטעמו חשיבות מצות הפרשת חלה בכלל, וקיומה על ידי אשה בפרט • קיום המצוה בעשרת ימי תשובה. ב.

קרא עוד >

דגים בשר וחלב

  דגים בשר וחלב הלכה ומנהגים  א. אכילת דגים ובשר – סוגיית הגמרא ודברי הפוסקים בדברי הגמרא מובא כי דג שנצלה עם בשר, אין לאוכלו

קרא עוד >

ריבוי דיורים

ריבוי דיורים הוספת יחידות דיור בבתים משותפים א. טענת "ריבוי דיורים" – סוגיית הגמרא במשנה ובסוגיית הגמרא במסכת בבא בתרא מבואר המקור לתביעה שלא "להרבות

קרא עוד >

כהן בבית קברות

כהן בבית הקברות א. איסור כהן להיטמא למת מהתורה נאסר על כהן להיטמא למתים, שנאמר "לְנֶפֶשׁ לֹא יִטַּמָּא בְּעַמָּיו". כמו כן הכהן עובר על מצות עשה "קדשִׁים יִהְיוּ לֵאלֹקֵיהֶם".

קרא עוד >

הכשרת המטבח וכליו

הכשרת המטבח וכליו ובדיני הגעלת וליבון כלים א. החובה להגעיל כלים מהאיסור הבלוע בהם מהכתוב בתורה בטהרת כלי מדין, חז"ל למדו את חובת הכשרת הכלים

קרא עוד >

נטילת ידים שחרית

א. מקור הדין וטעמיו רבותינו הראשונים הוכיחו מסוגיות הגמרא, כי חז"ל תיקנו בכל בוקר ליטול את הידים בשחרית קודם התפילה, ואף תיקנו לברך על כך, אך טעם תקנה זו לא

קרא עוד >

בשר שנתעלם מהעין

א. בשר שנתעלם מן העין – דברי חז"ל ורבותינו הראשונים בסוגיית הגמרא במסכת חולין הובאה דעתו של רב כי בשר שנתעלם מן העין, אפילו היה מונח

קרא עוד >

כשרות דגים ללא סימנים

כשרות דגים ללא סימנים א. חובת בדיקת סימני כשרות הדג בפרשת שמיני נתבארו סימני כשרות הדגים, ונאסרה אכילת דגים שלא נמצאו בהם סימנים אלו. • מחלוקת

קרא עוד >

כשרות הויסקי

א. כשרות הויסקי – תהליך הכנתו כשרות משקה ה"ויסקי" תלויה בתהליך הכנתו, באלו כלים מיישנים ושומרים אותו, וכן בחוקים במדינות ייצורו בהם נקבע מה מותר לערב בו – דבר המשתנה ממדינה למדינה, ובמשקה

קרא עוד >

שמירה בבעלים

א. פטור "בעליו עמו" – המקור והטעם בתורה נאמר "אִם בְּעָלָיו עִמּוֹ לֹא יְשַׁלֵּם", ובפשוטם של דברים הכוונה שהבעלים נמצא עם החפץ בשעת הנזק, והפטור הוא בגלל שהיה עליו

קרא עוד >

שמור ונעבד

א. דין "שמור" – דברי חז"ל ורבותינו הראשונים בשנת שמיטה מחויבים בעלי השדות שלא לעבד את השדות, וכן להפקיר את כל הגידולים שגדלו בהם. רבותינו הראשונים נחלקו האם מי שלא

קרא עוד >

דמי שביעית

א. דין חלופי פירות שביעית פירות שביעית נתייחדו בדינם, שלאחר מכירתם, הם אינם יוצאים לחולין ואף התמורה שנתקבלה בעדם נתפסת בקדושת השביעית. אמנם אם מכר את התמורה, היא יוצאת

קרא עוד >

הפקר פירות שביעית

א. מקור החיוב להפקיר גידולי קרקע בשנת שמיטה בפרשת משפטים נאמר "וְהַשְּׁבִיעִת תִּשְׁמְטֶנָּה וּנְטַשְׁתָּהּ וְאָכְלוּ אֶבְיֹנֵי עַמֶּךָ". יש מרבותינו הראשונים שנקטו כי מפסוק זה נלמדה החובה

קרא עוד >

עציצים וחממות בשביעית

 חלק א – טיפול בעציצים בשביעית בטיפול בצמחים הגדלים בעציצים בבית בשנת השביעית, יש לשים לב הן למלאכות האסורות והן לעצם הקדושה בגידולים אלו. נושא קדושת השביעית בצמחים שאינם מיועדים

קרא עוד >

סחורה בפירות שביעית

א. סחורה בפירות שביעית – מקור הדין חז"ל למדו מן הפסוק "וְהָיְתָה שַׁבַּת הָאָרֶץ לָכֶם לְאָכְלָה", כי יש איסור סחורה בפירות שביעית. ואף נאמרו דברים חמורים

קרא עוד >

מלאכות האסורות בשביעית

 מלאכות האסורות בשביעית בשדה ובבית  א. המלאכות האסורות – מדאורייתא ומדרבנן בתורה נזכרו ארבע מלאכות האסורות בשנת השמיטה, זריעה זמירה קצירה ובצירה: "שָׂדְךָ לֹא תִזְרָע וְכַרְמְךָ לֹא

קרא עוד >