עסקים בתשעת הימים ובתשעה באב

עסקים בתשעת הימים ובתשעה באב ובדיני משא ומתן ובנין של שמחה בתשעת הימים א. במסכת תענית נאמר במשנה "משנכנס אב ממעטים בשמחה", ודין זה נפסק להלכה בדברי הרמב"ם והשו"ע. ולא נתפרש מה…

להמשך קריאהעסקים בתשעת הימים ובתשעה באב

נקימה ונטירה

נצטווינו בתורה: "לֹא תִקֹּם וְלֹא תִטֹּר", ויש לברר גדרי איסורים אלו ופרטיהם. א. ראשית כל, דנו הפוסקים, האם איסור נקימה נאמר רק בענייני ממון, או גם כשחברו ציערו צער גופני או נפשי [כגון ששפך עליו דברי…

להמשך קריאהנקימה ונטירה

נעילת הסנדל

א. אחד מחמשת העינויים שנצטווינו בהם ביום הכיפורים, הוא איסור נעילת הסנדל, ונחלקו הראשונים האם איסור זה מדאורייתא או מדרבנן. ב. בעיקר דין איסור נעילת הסנדל נחלקו הראשונים, האם רק…

להמשך קריאהנעילת הסנדל

טיסה ביום תענית

א. בדורות האחרונים, כאשר התעבורה האווירית נעשתה מצויה לכל, נדרשו הפוסקים להכריע מה דינו של הטס ממקום למקום בתענית: בטיסה מערבה [מישראל לאירופה או לארה"ב] - בעקבות הפרשי השעות, בהיותו…

להמשך קריאהטיסה ביום תענית

מוזיקה בימי בין המיצרים וספירת עומר

א. מדינא דגמרא ימי בין המיצרים הם ימי אבלות, וחידש המגן אברהם כי "אסור לעשות ריקודים ומחולות" מי"ז בתמוז ואילך. עוד חידש המגן אברהם, שגם בימי ספירת העומר "אף מי…

להמשך קריאהמוזיקה בימי בין המיצרים וספירת עומר

סיום מסכת

א. במסכת שבת "אמר אביי, תיתי לי דכי חזינא צורבא מרבנן דשלים מסכתיה, עבידנא יומא טבא לרבנן", ומכאן המקור לערוך סעודה בשעת סיום מסכת.  וצ"ב האם סעודה זו נחשבת 'סעודת…

להמשך קריאהסיום מסכת

תפילה וקריאת התורה בתעניות

א. בתענית ציבור קוראים בתורה בשחרית ובמנחה בפרשת 'ויחל משה', ובתשעה באב קוראים בשחרית בפרשת 'כי תוליד בנים' ובמנחה פרשת 'ויחל' כשאר תעניות, ודנו הפוסקים: האם קוראים בתורה כאשר אין…

להמשך קריאהתפילה וקריאת התורה בתעניות

ישמעאל ועשו

א. כשיצאה רבקה מבית אביה בירכוה "וְיִירַשׁ זַרְעֵךְ אֵת שַׁעַר שׂנְאָיו", ופירש"י: שתתברך "אותה ברכה שנאמרה לאברהם בהר המוריה". ברם אברהם נתברך "וְיִרַשׁ זַרְעֲךָ אֵת שַׁעַר אֹיְבָיו", ואם כן לכאורה…

להמשך קריאהישמעאל ועשו