שירת נשים

שירת נשים ובדיני קול באשה ערוה  א. קול באשה ערוה - סוגיות הגמרא חז"ל קבעו כי קולה של אשה הוא "דבר ערוה", ולכן אסור לשומעו. רבותינו הראשונים נחלקו, האם איסור…

להמשך קריאהשירת נשים

פאה נכרית

א. כיסוי ראש האשה - מקור הדין והטעם בסוגיית הגמרא במסכת כתובות נלמדת חובת כיסוי הראש של אשה נשואה, מהכתוב בפרשת סוטה "ופרע את ראש האשה", ונתבאר איזה כיסוי ראש מועיל והיכן [בחצר או גם ברשות…

להמשך קריאהפאה נכרית

כלי נשק, תפילה, בית כנסת ונשים

א. האיסור להכניס סכין לבית הכנסת "לפי שהתפילה מארכת ימיו של אדם והסכין מקצרם" במסכת סנהדרין  מבואר האיסור להיכנס לבית המדרש בכלי זיין. אך ראה זה פלא, דין זה לא הוזכר כלל בדברי הרמב"ם,…

להמשך קריאהכלי נשק, תפילה, בית כנסת ונשים

לחם משנה

א. אמר רב אבא: "בשבת חייב אדם לבצוע על ב' ככרות, מאי טעמא, לחם משנה כתיב. דין זה הובא בש"ס במסכת ברכות [וברמב"ם הלכות ברכות] ובמסכת שבת [וברמב"ם הלכות שבת].…

להמשך קריאהלחם משנה

קדיש

א. המקור לאמירת קדיש בדברי חז"ל [בתלמוד ובמדרשים מוזכר הקדיש בשם 'יהא שמיה רבא', משום שזהו עיקר השבח של הקדיש]. ובעיקר גדר אמירת הקדיש [לאחר התפילה] צ"ע האם הקדיש הוא…

להמשך קריאהקדיש

ברכת החמה

א. במסכת ברכות נאמר: "הרואה חמה בתקופתה מברך עושה מעשה בראשית", ויש לבאר מהותה של הברכה, ומדוע זמנה - פעם בכ"ח שנים.      בדיני ברכת החמה נחלקו הפוסקים: ב.  אימתי…

להמשך קריאהברכת החמה